Null là gì? Giới thiệu về Null trong lập trình

Null (còn được gọi là null pointer hoặc null reference) là một giá trị đặc biệt trong lập trình, thường được sử dụng để chỉ ra rằng một biến không có giá trị hoặc trỏ tới một đối tượng không tồn tại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về khái … Read more