Khái niệm Ứng cử là gì?
2017 Th11 03 By Super Admin 0 comment

Cùng với Bầu cử chúng ta còn có khái niệm Ứng cử, đây là 2 trong số rất nhiều quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Việc hiểu rõ Ứng cử là gì sẽ giúp bạn đọc dễ hình dung và tiếp cận các thuật ngữ khác liên quan tới Luật Ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong mỗi nhiệm kỳ mới. Ứng cử là gì | Ứng cử là làm gì | Khái niệm Ứng cử Khái niệm Ứng cử đã được quy định rõ trong luật…